Stadgar

Stadgar för
Väsbystrands Villaägareförening, organisationsnummer 802438-6511.

Antagna på föreningens årmöten den 18 juni 2017 och den 10 juni 2018.
§ 1
Föreningens firma är Väsbystrands Villaägareförening.
Väsbystrands Villaägareförening är en ideell förening.
För föreningens åtaganden svarar endast föreningens tillgångar. I dessa inräknas förfallna, men ännu ej betalda årsavgifter.

§ 2
Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma frågor, förvalta allmänningar, badplatser och fiskevatten på föreningens mark samt verka för naturvård inom Väsbystrandsområdet.

§ 3
Föreningens styrelse har sitt säte på Ljusterö i Österåkers kommun.

§ 4 Varje fastighetsägare inom Väsbystrandsområdet har rätt att erhålla medlemskap i Väsbystrands Villaägareförening.
Fastighetsägare i angränsande områden kan, efter styrelsens godkännande, erhålla medlemskap i föreningen. För varje bebyggd fastighet erläggs en årsavgift per kalender-år, bestämd av årsmötet. För obebyggda tomter utgår ingen årsavgift. Den beslutade avgiften ska betalas före maj månads utgång, såvida inte årsmötet har beslutat om annan tidpunkt. Medlem som har betalat sin årsavgift äger rätt att under året delta i föreningens gemensamma aktiviteter.

§ 5
Vid överlåtelse av fastighet eller del därav bör medlemmen rekommendera den nye ägaren att söka medlemskap i Väsbystrands Villaägareförening. Ägarbytet anmäls till föreningens styrelse.
Medlem som lämnar föreningen har inte rätt att få ut någon del av föreningens tillgångar.

§ 6
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst fem och högst sju ledamöter varav en ordförande. Ledamöterna utgörs av representanter för fastighetsägarna och väljs vid föreningens ordinarie årsmöte för två år.
Ordförande väljs för en tid av två år av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser sekreterare och kassör samt övriga funktionärer. Styrelseledamot inträder i styrelsen omedelbart efter det ordinarie årsmöte vid vilket denne blivit vald.
Ledamöterna avgår växelvis två till fyra i taget. Avgående ledamot kan återväljas.
Styrelsen är beslutsför då ordföranden och ytterligare minst tre ledamöter är närvarande och eniga om beslut. Vid beslut med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningens firma tecknas gemensamt av ordföranden och en av de övriga ledamöterna.

§ 7
7.1 Räkenskaperna ska föras per kalenderår.
7.2 Föreningens ekonomiska resultat för året ska som balanspost överföras
till nästa års redovisning.
7.3 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen
vid ordinarie årsmöte en revisor och en revisorssuppleant.
7.4 Styrelsen ska senast 15 maj till revisorerna överlämna en av styrelsen
underskriven verksamhetsberättelse, som även innehåller resultat- och
balansräkningar, samt eventuella noter. Revisionsberättelsen avlämnas
senast två veckor före årsmötet.
7.5 Föreningens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar
ska vara tillgänglig för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§ 8
Ordinarie årsmöte hålls i juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen när den anser att det finns skäl för detta eller när minst tio medlemmar fordrar det för visst uppgivet ändamål. Kallelse till årsmöte sänds till medlemmarna per e-post eller brevpost till de adresser som anmälts till styrelsen. För att mötet ska anses vara i laga ordning utlyst ska kallelse sändas minst två veckor före utsatt mötesdatum. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas.

§ 9
Alla beslut fattas och alla val sker genom öppen omröstning, såvida annat ej för tillfället beslutas. Varje betalande medlem äger en röst. Om en fastighet ägs av flera, har de gemensamt en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Rösträtt vid årsmöte kan överlåtas genom skriftlig fullmakt på myndig person.

§ 10
Vid ordinarie årsmöte ska nedanstående punkter behandlas:
val av ordförande för mötet;
val av två justeringsmän tillika rösträknare;
fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst;
anteckning av närvarande röstberättigade medlemmar;
styrelsens berättelse;
årsredovisning;
revisorns berättelse;
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
fastställande av årsavgift och godkännande av budgetförslag;
val av styrelseledamöter;
vartannat år val av styrelseordförande;
val av revisor och revisorssuppleant;
val av valberedning om två personer;
eventuella skriftliga förslag eller yrkanden från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast den 30 april;
eventuella förslag som styrelsen önskar framlägga för årsmötets godkännande.

§ 11
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie, om ändringsförslaget vid det sista av dessa biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 12
Föreningen kan inte upplösas om minst tio medlemmar önskar bibehålla den.

§ 13
Om föreningen upplöses ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, eventuella tillgångar anslås till för Väsbystrands markområde nyttigt ändamål.